دسته بندی محصولات

مشخصات فنی محصولات

موضوع گزارش:

     آزمايش تعيين مقاومت خمشى و جذب آب و سايش و تلورانس و تعقر و تحدب

 

نـــــوع آزمـــايش استــانــدارد  
ميانگين مقاومت خمشى 45 KG / CM 90 KG / CM
جــذب آب MAX: 8 % 2%
تلورانس ابــعاد MAX: + 2 MM O MM
ميــانگين ســايش MAX: 32 MM 29 MM
تعقــر و تحــدب MAX: + 2 MM O MM

 

•    میزان عیار سیمان 400 الی 450
•    میزان سنگدانه نسبت به سیمان 1 به 6
•    میزان پرس وارده 900 تن

آزمايش كننده: شركت سهامى آزمايشگاه فنى و مكانيك خاك وزارت راه و ترابرى